เอกสารที่ต้องเตรียม (อ่านก่อนโทร)

เอกสารประกอบการพิจารณาการขายลด บัญชีลูกหนี้การค้า,ใบอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า ( Accounts Receivable )

การเตรียมเอกสารให้ครบสำคัญต่อการพิจารณาการผ่านอนุมัติวงเงินได้ง่าย ภายใน 7 วัน (B2B Facroting กำหนดวงเงินตั้งแต่ 60,000 - 500,000 บาท)

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบด้วย
1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ทุกหน้า ไม่เกิน 3 เดือน)
      - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)
      - สำเนารายงานจดทะเบียนจัดตั้ง  (แบบ บอจ.3)
      - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
2.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภพ.20)
3.สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
5.สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการ   (กรณีมีคู่สมรส-สำเนาทะเบียนสมรส,บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านคู่สมรส)
6.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ออมทรัพย์,กระแสรายวัน) ที่ใช้ในกิจการบริษัท
7.งบการเงินของกิจการ และ รายงานการตรวจสอบบัญชี ย้อนหลง 1-2 ปี
8.สำเนาแบบ ภ.พ. 30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน และรายงานภาษีซื้อ - ขาย ย้อนหลัง 6 เดือน
9.รายชื่อลูกค้าของบริษัท ที่บริษัทท่านติดต่ออยู่ในปัจจุบัน                                                                                                     
10.ตัวอย่างเอกสารที่รับเงินแล้ว เช่น สำเนาใบสั่งซื้อ,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบรับวางบิล หรือใบวางบิลที่มีกำหนดการรับเงิน,สัญญาว่าจ้าง,สัญญาซื้อขาย
11.สำเนาใบสั่งซื้อ (P/O), ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบวางบิล ที่ต้องการขาย
12.แผนที่ตั้งบริษัท
13.สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบของสำนักงานประกันสังคม พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติมหลังจากผ่านการพิจารณา
1.ตารางการวางบิล และ รับเช็ค
2.เปิดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ในนามบริษัทของท่าน และ มอบอำนาจในการ เบิก/จ่าย ให้กับบริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัดซึ่งบัญชีนี้จะใช้เฉพาะในการขายลดอินวอยซ์,ใบแจ้งหนี้,ใบวางบิล,ใบส่งสินค้า เท่านั้น
3.เช็คค้ำประกัน สั่งจ่ายในนาม " บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด" จำนวนเงินเท่ากับยอดเงินที่บริษัทรับซื้อไว้

---------------------------------
สำหรับเจ้าของกิจการ (SME) ขนาดเล็ก,ขนาดกลาง หรือ ห้างร้าน บริษัทเปิดใหม่ ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ ขาดสภาพคล่อง ต้องการใช้เงินชั่วคราว สำหรับจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ เงินเดือนพนักงาน หรือ ค่าใช้จ่ายในบริษัท,จ่ายซัพพลายเออร์,บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด สามารถช่วยท่านได้ โดยบริษัท ฯ ให้บริการรับซื้อลดบัญชีลูกหนี้การค้า,ใบอินวอยซ์,ใบแจ้งหนี้,ใบส่งสินค้า(invoice) ,ใบกำกับภาษี  ที่รอเก็บเงิน ของบริษัทฯ ขนาด กลาง-ใหญ่ จากลูกค้าของท่าน โดยสามารถนำมาขายลดลูกหนี้การค้า เพื่อรับเงินสดไปใช้ล่วงหน้า กับทางบริษัทฯ ได้ 
รายละเอียดการรับซื้อ
วงเงินที่รับซื้อตั้งแต่ 60,000 - 500,000 บาท  และส่งเอกสารมาให้บริษัทฯ พิจารณา และผ่านการอนุมัติ สามารถรับเงินภายใน 15 วัน 
ต้องการรายละเอียดถามเพิ่มเติม 
โทร.085-920-1283,086-353-1344 โทร.02-184-9755 
Line ID : billforcash  
สามารถส่งเอกสารมาที่เมลล์ Email:[email protected] ,Email:[email protected]   
และส่งเอกสารชุดจริงมาให้ที่บริษัทฯ พิจารณา และ ตรวจสอบเครดิต บริษัทฯลูกหนี้การค้า ก่อน ทำสัญญา ซื้อ-ขายลดลูกหนี้การค้า, 
สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  ทางบริษัทฯ ยินดีให้การพิจารณาเป็นพิเศษ