ลักษณะธุรกิจที่เหมาะสมกับ ผู้ขายส่วนลดบัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) อินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า,  กับ B2B Factoring Co.,Ltd.

1)       ธุรกิจทุกประเภท ผลิตสินค้า, ขายสินค้าและบริการ และ จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2)       การขาย หรือ บริการ มีการให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่าง 7-60 วัน

READ MORE