คุณสมบัติของผู้ต้องการขายลดบัญชี

   ลูกหนี้การค้า (Accounts receivable) 
    

    1)  เป็นนิติบุคคลที่เปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
   2)  จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
   3)  มีลูกหนี้การค้าต่อเนื่องและกระจายเป็นจำนวนมาก
   4)  ผลประกอบการมีกำไรสม่ำเสมอ
   5)  ให้เครดิตเทอมการชำแก่ลูกหนี้การค้าไม่เกิน60 วัน      6)  มีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เพียงพอ

 ลักษณะธุรกิจที่เหมาะสมกับ ของผู้ต้องการขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts receivable)

1)       ธุรกิจทุกประเภท ผลิต, ขายสินค้าและบริการ และ จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล
2)       การขาย หรือ บริการ มีการให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่าง 7-60 วัน
3)       มีลูกหนี้การค้าที่ดี มีคุณภาพและไม่เป็นหนี้มีปัญหา
4)       ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
5)       มีเอกสารการค้าที่เป็นระบบเชื่อถือได้และ จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม,ประกันสังคม
6)       ต้องการเงินสดหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระยะเวลาหนึ่ง

 
การพิจารณาการรับซื้อลด บัญชีลูกหนี้การค้า 

บริษัทฯ จะวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต การขาย และการดำเนินงานของลูกค้า  รวมทั้งวิเคราะห์ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดขาย และงบการเงินย้อนหลัง 1-3 ปี  หากอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก็จะพิจารณารับซื้อ และอนุมัติวงเงิน  ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสำหรับลูกค้ารายใหม่ จะใช้เวลา 3-5 วัน  แต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่า จะใช้เวลา1-2 วันเท่านั้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารลูกหนี้การค้าที่นำมาขาย  ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

เอกสารที่แสดงมูลหนี้  เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย
เอกสารที่แสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการ  เช่น ใบส่งของ, ใบกำกับสินค้า หรือใบตรวจรับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้ เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
ตารางวันและเวลาในการวางบิลและรับเช็คของลูกหนี้การค้า