บริการเช่าซื้อ (ลีสซิ่ง) เครื่องจักร อุตสาหกรรม    ให้แก่ธุรกิจ เอสเอ็มอีขนาดเล็ก-กลาง ในนาม นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ก็ได้  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายการผลิต หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเก่า  หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในประกอบธุรกิจการค้า โดย “บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด ” จะเป็นผู้ชำระมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นทั้งจำนวนให้กับผู้ขายแทนท่านก่อนในเบื้องต้น ท่านจึงไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในครั้งเดียวเพื่อชำระให้กับผู้ขาย จึงทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นท่านจะสามารถชำระเงินคืนจำนวนดังกล่าวให้กับ “บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด” เป็นรายเดือนเท่าๆกันทุกเดือน ภายในระยะเวลา  1-5 ปี ซึ่งเรียกรูปแบบของการชำระเงินคืนเช่นนี้ว่า  ลีสซิ่ง หรือเช่าซื้อ


ทรัพย์สินที่สามารถขอทำลีสซิ่งและเช่าซื้อได้
  1.เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่องฉีดพลาสติก, แท่นพิมพ์, เครื่องกลึง, เครื่องตัดโลหะ, CNC ฯลฯ
  2.อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ-การค้า
  3.เครื่องจักรเก่าก็สามารถนำมาขอสินเชื่อได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป


ข้อดีของการทำลีสซิ่งและเช่าซื้อ
  1.ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เพิ่มเติมในการค้ำประกัน นอกจากเครื่องจักรที่ใช้ในการขอวงเงิน
  2.ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ครั้งเดียวในการลงทุนซื้อทรัพย์สินเหล่านี้ ดังนั้นเงินสดจำนวนนี้จึงกลับไปเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับกิจการของท่านได้
  3.ยอดผ่อนชำระคืนรายเดือน เป็นจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ท่านจึงสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้แน่นอน
  4.ยอดผ่อนชำระคืนรายเดือนเฉพาะที่เป็นดอกเบี้ย กรณีที่เป็นสินเชื่อลีสซิ่ง หรือยอดผ่อนชำระคืนรายเดือนทั้งจำนวน กรณีที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
  5.ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถติดตั้งและใช้งานได้ที่บริษัทของท่าน หรือสถานที่ของลูกหนี้การค้าของท่าน