บริการจัดหาวัตถุดิบ ( MATERIAL SUPPLY SERVICE)

                       หากบริษัทท่านมีใบสั่งซื้อ / สัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาการทำงานบริการ ที่แน่นอนจากลูกหนี้การค้าชั้นดี ซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่   แต่ยังขาดเงินทุนเพื่อใช้สำหรับซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือเพื่อเตรียมการบริการ เนื่องจากต้องสั่งซื้อวัตถุดิบ เป็นเงินสด   ใบสั่งซื้อ / สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาการให้บริการนั้น ก็ยังสามารถนำมาขอให้ บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด  เป็นผู้จัดหา หรือ เป็นผู้สั่งซื้อ วัตถุดิบ โดยตรงกับบริษัท ซัพพลายเออร์ (supplier)   ซึ่งบริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด จะสำรอง หรือจ่ายเงินสดค่าวัตถุดิบให้ล่วงหน้าไปก่อน เพื่อให้การทำงานของท่านจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว  เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือเตรียมมอบการให้บริการกับลูกหนี้การค้าของท่าน และหลังจากที่ส่งมอบสินค้า หรือการบริการนั้นแล้ว ก็ให้นำใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้มาขายให้กับ บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด เพื่อที่จะได้นำเอกสารดังกล่าวไปเรียกรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าของท่านเมื่อถึงกำหนดตามเครดิตเทอม และนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้การค้านั้นมาหักยอดเงินค่าวัตถุดิบที่สำรองจ่ายล่วงหน้า ให้กับท่านไปก่อนหน้านั้นแล้ว