ม.หอการค้า ชี้ความสามารถการแข่งขัน SMEs ไตรมาส 3 ขยับขึ้น

ร.ศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยว่า  ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ ไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ 43.2 ปรับตัวลดลง 0.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (2/2561) ส่วนไตรมาส 4/2561 คาดจะลดลงอีกไปอยู่ที่ 42.3  อย่างไรก็ตาม  เมื่อลองเปรียบเทียบดัชนีสถานการณ์ธุรกิจในกลุ่มที่เป็นลูกค้า กับกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) จะพบว่า ในกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าของ ธพว. ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจปรับลดลง 0.9 จุด จากระดับ 38.8 มาอยู่ที่ระดับ 37.9  สวนทางกับกลุ่มที่เป็นลูกค้า ธพว.  ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.5 จุด จากระดับ 48.3  มาอยู่ที่ระดับ 48.8
ส่วนดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ระดับ 50.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และคาดการณ์ไตรมาส 4/2561 จะปรับเพิ่มอยู่ที่ 50.5  โดยเมื่อแยกเปรียบเทียบกลุ่มที่เป็นลูกค้า  ธพว. กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว. พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว. ดัชนีลดลง 1.1 จุด จากระดับ 44.3  มาอยู่ที่ระดับ 43.2 ขณะที่กลุ่มที่เป็นลูกค้า ธพว. ปรับเพิ่มขึ้น 1.1 จุด จากระดับ 56.8 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 57.9

ด้านดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ระดับ 53.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  และคาดการณ์ไตรมาส 4/2561 จะลดลงอยู่ที่ 52.6   โดยเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่เป็นลูกค้า  ธพว. กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า  ธพว.  พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธพว. ดัชนีลดลง 0.3 จุด จากระดับ 46.0  มาอยู่ที่ระดับ 45.7   ขณะที่กลุ่มที่เป็นลูกค้า ธพว. ปรับเพิ่มขึ้น 0.7 จุด จากระดับ 58.7  ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 59.4