โครงการ: SME IDOL 2019 – OTOP ALL STARS

วัตถุประสงค์ของโครงการ:
เพื่อสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP ในประเทศไทย
 เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำสินค้าออกจำหน่ายในระดับนานาชาติ
 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่ม OTOP ผู้มีความพร้อมให้นำสินค้าออกจำหน่ายในระดับนานาชาติ
 เพื่อส่งเสริมรายได้ในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับนานาชาติ
ข้อมูลสรุปของโครงการ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้นั้น ประเทศไทยถือเป็นเสาหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ใน 2 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และผลักดันผู้ประกอบการก้าวสู่ตลาดโลก ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการของไทยให้บรรลุเป้าหมายในข้างต้นดังนี้;
1) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
3) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
4) องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)
• โครงการ SME IDOL ถือเป็นความร่วมมือจากทั้ง 4 หน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งให้ความสำคัญกับการสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นหลัก
• ผู้ประกอบการไทยจำนวน 50 รายจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยทางองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) รับหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการในการเตรียมพร้อมสำหรับส่งออกต่างประเทศ
• เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำนวน 20 รายจะได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อเข้าร่วมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2019 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และผู้ประกอบการจะได้นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับธุรกิจของตนได้จริง นอกจากนี้ ทางองค์สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จะจัดการจับคู่เจรจาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการหาคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างร่วมงานจัดแสดงสินค้าสนใจส่งใบสมัคร ที่อีเมล์ : [email protected] หรือติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โทร: 02-298-3237
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562