แฟคตอริ่ง คืออะไร

แฟคตอริ่ง Factoring คือ

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้การค้า โดยมีบริษัท แฟคเตอร์ Factor ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปแบบใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขายสินค้าที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว เช่น ใบสั่งซื้อ / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / ใบวางบิล หรือ เอกสารการค้าที่เกี่ยวข้อง...
แฟคตอริ่ง สินเชื่อระยะสั้นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ บริการแฟ็กเตอริง อยู่ในรูปแบบของการ รับซื้อลูกหนี้การค้า ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว แต่มีระยะเวลาชำระเงิน (เครดิตเทอม) 7-120 วัน* ผู้ขายจะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟคเตอร์ ขณะเดียวกันบริษัทแฟคเตอร์อาจจะจ่ายเงินบางส่วนล่วงหน้าประมาณ 70-85%* ของมูลค่าลูกหนี้ที่นำมาขายตามแต่ตกลง พร้อมกันนั้นก็จะคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้ ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามรอบเครดิตเมื่อครบกำหนดชำระ และรับผิดชอบต่อหนี้สูญตามมูลค่าของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อที่อาจจะเกิดขึน

การทำแฟคตอริ่ง มีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ
1. บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ (Factoring Company)
2. บริษัทผู้ขายสินค้า (Client)
3. บริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (Customer)