การพิจารณาการรับซื้อส่วนลดใบแจ้งหนี้

การพิจารณาการรับซื้อส่วนลด ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบอินวอยซ์ (Discount Invoice)

บริษัทฯ จะวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต การขาย และการดำเนินงานของลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดขาย และงบการเงินย้อนหลัง 1-3 ปี หากอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก็จะพิจารณารับซื้อ และอนุมัติวงเงิน ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสำหรับลูกค้ารายใหม่ จะใช้เวลา 3-7 วัน แต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่า จะใช้เวลา 1-2 วันเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารลูกหนี้การค้าที่นำมาขาย ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารที่แสดงมูลหนี้ เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย เอกสารที่แสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการ เช่น ใบส่งของ, ใบกำกับสินค้า หรือใบตรวจรับ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้ เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ตารางวันและเวลาในการวางบิลและรับเช็คของลูกหนี้การค้า