เอกสารประกอบการพิจารณาการขายลด บัญชีลูกหนี้การค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า ( Accounts receivable )

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ทุกหน้า ไม่เกิน 3 เดือน)

       สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)
       สำเนารายงานจดทะเบียนจัดตั้ง  (แบบ บอจ.3)
       สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

2.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภพ.20)

3.สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท

5.สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการ 

​ (กรณีมีคู่สมรส-สำเนาทะเบียนสมรส,บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านคู่สมรส)

6.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ออมทรัพย์,กระแสรายวัน) ที่ใช้ในกิจการบริษัท

7.งบการเงินของกิจการ และ รายงานการตรวจสอบบัญชี ย้อนหลง 2 ปี

8.สำเนาแบบ ภ.พ. 30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน และรายงานภาษีซื้อ - ขาย ย้อนหลัง 6 เดือน

9.รายชื่อลูกค้าของบริษัท ที่บริษัทท่านติดต่ออยู่ในปัจจุบัน   
10.ตัวอย่างเอกสารที่รับเงินแล้ว เช่น สำเนาใบสั่งซื้อ,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบรับวางบิล

     หรือใบวางบิลที่มีกำหนดการรับเงิน,สัญญาว่าจ้าง,สัญญาซื้อขาย

11.สำเนาใบสั่งซื้อ (P/O), ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบวางบิล ที่ต้องการขาย

12.แผนที่ตั้งบริษัท

13.สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบของสำนักงานประกันสังคม
    พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน


เอกสารเพิ่มเติมหลังจากผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ

1.ตารางการวางบิล และ รับเช็ค

2.เปิดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ในนามบริษัทของท่าน และ มอบอำนาจในการ เบิก/จ่าย ให้กับบริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัดซึ่งบัญชีนี้จะใช้     เฉพาะในการขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า,ใบแจ้งหนี้,ใบวางบิล,ใบส่งสินค้า เท่านั้น

3.เช็คค้ำประกัน สั่งจ่ายในนาม " บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด" จำนวนเงินเท่ากับยอดเงินที่บริษัทรับซื้อไว้