ประโยชน์ของการขายลด บัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts receivable)


1. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นให้กิจการ  และ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ

2. ตัดปัญหาการรอเก็บเงินตามเครดิตเทอมที่ให้กับลูกหนี้การค้า

3. ทำให้เจ้าของธุรกิจ มีเวลา ไปเพิ่มยอดขาย และ ขยายรับงานใหม่เข้าบริษัท ได้ เต็มที่

4. ช่วยจัดการเรื่องการรับชำระหนี้ตามใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้จากลูกหนี้การค้า

5. ช่วยให้การเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าเป็นไปตามรอบเครดิตเทอมที่ตกลงไว้

6. ดอกเบี้ยสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เต็มจำนวน

7. ทำให้เจ้าของธุรกิจ ไม่ต้องเครียดกับการหาเงิน และ สามารถ วางแผนการธุรกิจได้แม่นยำ