1. ผู้ขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า (บริษัทท่าน) ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่ ผู้ซื้อ (บัญชีลูกหนี้การค้า) ตามขั้นตอนปกติ
2. ผู้ขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า (บริษัทท่าน) ยื่นเอกสารการค้า (ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนิ้/ใบวางบิล) ที่รอเก็บเงินจากผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า) มาขายให้กับทาง B2B ซึ่งทาง B2B ก็จะดำเนินการตรวจสอบการส่งสินค้าหรือให้บริการ และยืนยันจำนวนเงินตามเอกสารการค้าดังกล่าวข้างต้นกับทางผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า)
3. ผู้ขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า (บริษัทท่าน) ได้รับเงินสดล่วงหน้าจาก B2B ไปก่อน (ตามสัดส่วน 70-85% ของมูลค่าลูกหนี้การค้า)
4. B2B เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า) เมื่อถึงเวลาครบกำหนด
5. B2B  รับชำระหนี้จากผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า)  ตามจำนวนเงินเต็มในเอกสารการค้าข้างต้น และ B2B จ่ายเงินส่วนต่าง 25-30%  ของมูลค่าลูกหนี้การค้าคืนให้แก่ผู้ขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า (บริษัทท่าน)